การแสดงผล C C C
โครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ คืออะไร

โครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ คืออะไร

______________________________________________________________________________________________________________________
 
         โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency: CoST)
 
เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Department for International Development ของประเทศ อังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 14 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน เอลซัลวาดอร์ เอธิโอเปีย กัวเตมาลา ฮอนดูรัส มาลาวี แทนซาเนีย ยูกันดา ยูเครน กานา ปานามา คอสตาริกา อาร์เจนตินา และประเทศไทย มีหลักการเพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะที่ดำเนินการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้รับมาจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และแปลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการการก่อสร้าง ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการ CoST จะดำเนินการโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group: MSG) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยโครงการก่อสร้างที่เข้าข่ายการดำเนินการตามที่ CoST กำหนดคือ โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (Infrastructure Project) ของประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดำเนินการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CoST และ CoST International ได้มีมติอนุมัติให้ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ และ สคร. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของ CoST ในประเทศไทย (National Secretariat) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ทำหน้าที่เป็น MSG ของประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชนร่วมเป็นกรรมการ และกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานของรัฐ ในปัจจุบัน คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตได้ประกาศให้โครงการ CoST เข้าดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 17 วรรค 2 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กำหนดให้โครงการก่อสร้างต้องแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างมาให้คณะอนุกรรมการ CoST พิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST และได้ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562