Display Mode C C C
แผนผังอาคาร
Source : สำนักงานเลขานุการกรม
Date : 04/01/2560
อาคาร
Building 3
Mark หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอาคาร 3
ชั้น 5 กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล / กองสวัสดิการรักษาพยาบาล / กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
ชั้น 4 กองกำกับและพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
ชั้น 3 ห้องผู้บริหาร
ชั้น 2 กองระบบการคลังภาครัฐ
ชั้น 1 สำนักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร
Building 6
Mark หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอาคาร 6
ชั้น 7 ห้องประชุม
ชั้น 6 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ / ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
ชั้น 5 กองการเงินการคลังภาครัฐ / กองตรวจสอบภาครัฐ / กองแผนงาน / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ชั้น 4 กองละเมิดและแพ่ง / กองคดี
ชั้น 3 ห้องผู้บริหาร / ห้องประชุม 311, 312, 313, 314, 315
ชั้น 2 กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ / กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 สำนักงานเลขานุการกรม / ห้องฝึกอบรม GFMIS
อาคาร
Building 9
Mark หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอาคาร 9
ชั้น 7 กองตรวจสอบภาครัฐ / กลุ่มตรวจสอบภายใน
ชั้น 6 กองบัญชีภาครัฐ
ชั้น 5 กองการพัสดุภาครัฐ / กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
ชั้น 4 กองกฏหมาย
ชั้น 3 ห้องผู้บริหาร / ห้องประชุม IT
ชั้น 2 กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
ชั้น 1 สำนักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายพัสดุ) / สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด