การแสดงผล C C C

แผนปฏิบัติราชการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
68603 02/01/2567 แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 472
68544 02/01/2567 แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 158
39842 15/03/2566 แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 809
39770 15/03/2566 แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 379
07277 16/03/2565 แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,137
78487 27/04/2564 แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 799
77186 20/04/2564 แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 618
57048 30/07/2563 แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 624
55673 13/07/2563 แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 576
21328 14/05/2562 แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1,732
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 26 รายการ
processing time 2.013 s