การแสดงผล C C C
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
22204 06/09/2565 แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง 14
15625 15/06/2565 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองกฎหมาย) 20
15624 15/06/2565 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองละเมิดและแพ่ง) 21
15623 15/06/2565 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคดี) 21
15622 15/06/2565 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) 22
15621 15/06/2565 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 21
15620 15/06/2565 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 21
15619 15/06/2565 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการพัสดุภาครัฐ) 22
15615 15/06/2565 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 22
15614 15/06/2565 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 20
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 131 รายการ
processing time 1.721 s