การแสดงผล C C C
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
58146 06/09/2566 แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง 84
47492 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองกฎหมาย) 373
47488 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองละเมิดและแพ่ง) 88
47487 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองคดี) 64
47486 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) 162
47485 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 213
47483 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 144
47482 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการพัสดุภาครัฐ) 157
47481 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 212
47480 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 75
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 151 รายการ
processing time 1.951 s