การแสดงผล C C C
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
59914 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาพรวมกรมบัญชีกลาง) 7
59913 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานคลังจังหวัด) 9
59912 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานคลังเขต) 8
59911 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) 5
59910 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) 6
59909 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองตรวจสอบภาครัฐ) 9
59908 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 6
- 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 7
59907 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 8
59906 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองบัญชีภาครัฐ) 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 92 รายการ
processing time 1.245 s