การแสดงผล C C C
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
59913 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานคลังจังหวัด) 7
59912 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานคลังเขต) 11
59904 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 14
59908 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 8
59910 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) 13
59903 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 10
59911 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) 12
59905 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองระบบการคลังภาครัฐ) 9
83437 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 11
59907 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 14
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 111 รายการ
processing time 1.454 s