NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
No. Date News Title View Download
98742 12/07/2018 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 40
98741 12/07/2018 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต (ภายนอก) กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28
98739 12/07/2018 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 37
98737 12/07/2018 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล) 38
98736 12/07/2018 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านคดี) 34
98734 12/07/2018 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 41
98733 12/07/2018 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) 27
98732 12/07/2018 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านการพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค (CFO)) 33
98731 12/07/2018 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์) 36
98730 12/07/2018 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านละเมิดและแพ่ง) 33
Record Display 1 to 10 from 50 Records
processing time 1.022 s