แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
No. Date News Title View Download
40414 11/02/2020 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 1/2563 หน่วยงานหลักของกรมบัญชีกลาง 1
40413 11/02/2020 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 1/2563 (สำนักงานคลังเขต) 1
40410 11/02/2020 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 1/2563 (สำนักงานคลังจังหวัด) 1
25983 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานคลังจังหวัด) 11
25978 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานคลังเขต) 11
25958 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 10
25955 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านลูกจ้างของส่วนราชการ) 11
25949 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการตรวจสอบภาครัฐ) 10
25943 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านเงินนอกงบประมาณ) 11
25938 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล) 11
Record Display 1 to 10 from 72 Records
processing time 1.159 s