การแสดงผล C C C
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
59914 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาพรวมกรมบัญชีกลาง) 5
59913 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานคลังจังหวัด) 6
59912 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานคลังเขต) 6
59911 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) 4
59910 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) 4
59909 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองตรวจสอบภาครัฐ) 6
59908 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 4
- 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 5
59907 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 5
59906 08/09/2563 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองบัญชีภาครัฐ) 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 92 รายการ
processing time 1.315 s