NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
แบบฟอร์มสำนวน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04950 20/09/2554 แบบแบบรายงานความเสียหายที่ไม่ต้องส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 5,129 538/393/ว49+ประกาศไม่ส่งสำนวน,1.pdf
04952 20/09/2554 การทำสำนวนประเภททุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน 2,209 580/457/หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป+(แบบ+ส.1),0.doc
04953 20/09/2554 การทำสำนวนประเภทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 2,741 224/868/หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป(แบบ+ส.2),0.doc
04954 20/09/2554 การทำสำนวนประเภทคนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย 1,002 383/154/หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป(แบบ+ส.3),0.doc
04955 20/09/2554 การทำสำนวนประเภทอาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ 592 542/464/หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป(แบบ+ส.4),0.doc
04956 19/09/2554 การทำสำนวนประเภทอุบัติเหตุ 2,125 701/774/หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป(แบบ+ส.5),0.doc
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.184 s