การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
71043 22/01/2567 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๓๓ ขอยกเลิกการจัดส่งข้อมูลการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ 147 981/245/ว33 ลว. 22 ม.ค.67.pdf
67525 18/12/2566 กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๐/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งข้อมูลลูกจ้างประจำ 221 215/758/ว 743 ลว.18 ธ.ค.66 (ขอข้อมูลลูกจ้างประจำ),0.pdf
60731 12/09/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว๕๓๖ ลว. ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ 648 551/229/ว 536.pdf
48031 18/05/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 282 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1,475 629/547/กค0420 ว282 ลว.18 พ.ค.2566.pdf
48025 15/05/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 275 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ 1,177 685/469/กค 0420 ว275 ลว.15 พ.ค.2566.pdf
21672 30/08/2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว 1,697 84/320/หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั.pdf
71075 29/01/2564 ด่วนที่สุด กค 0420/ว 49 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และพนักงานจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3,471 298/957/ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.ว 49 ลว. 29 ม.ค. 64.pdf
28524 05/08/2562 ที่ กค 0420/ว 370 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ 4,601 29/234/หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่.pdf
17573 05/03/2562 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 4,775 515/450/ที่ กค 0420.ว106,0.pdf
92936 02/04/2561 กค ๐๔๒๐/ว๑๖๙ ลว ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 1,671 954/173/ว.169.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 29 รายการ
processing time 2.172 s