การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
48031 18/05/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 282 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 594 629/547/กค0420 ว282 ลว.18 พ.ค.2566.pdf
48025 15/05/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 275 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ 482 685/469/กค 0420 ว275 ลว.15 พ.ค.2566.pdf
21672 30/08/2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว 1,291 84/320/หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั.pdf
71075 29/01/2564 ด่วนที่สุด กค 0420/ว 49 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และพนักงานจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2,844 298/957/ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.ว 49 ลว. 29 ม.ค. 64.pdf
28524 05/08/2562 ที่ กค 0420/ว 370 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ 4,382 29/234/หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่.pdf
17573 05/03/2562 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 4,271 515/450/ที่ กค 0420.ว106,0.pdf
92936 02/04/2561 กค ๐๔๒๐/ว๑๖๙ ลว ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 1,504 954/173/ว.169.pdf
87291 26/01/2561 ที่ กค ๐๔๒๐/ว๔๖ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔ 2,803 841/198/scan0002.pdf
70154 15/06/2560 ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๗๘ ลงวันที่ ๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ 3,210 775/134/ว 78.pdf
60446 06/03/2560 กค ๐๔๒๐/ว๒๗ เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขันสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 5,272 232/750/ว 27.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 26 รายการ
processing time 1.905 s