หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
28524 05/08/2562 ที่ กค 0420/ว 370 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ 2,622 29/234/หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่.pdf
17573 05/03/2562 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 2,302 515/450/ที่ กค 0420.ว106,0.pdf
92936 02/04/2561 กค ๐๔๒๐/ว๑๖๙ ลว ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 867 954/173/ว.169.pdf
87291 26/01/2561 ที่ กค ๐๔๒๐/ว๔๖ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔ 2,155 841/198/scan0002.pdf
70154 15/06/2560 ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๗๘ ลงวันที่ ๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ 2,260 775/134/ว 78.pdf
60446 06/03/2560 กค ๐๔๒๐/ว๒๗ เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขันสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 3,769 232/750/ว 27.pdf
50545 27/10/2559 ที่ กค๐๔๒๐/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน 477 753/292/scan0001.pdf