การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน / สั่งการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
89091 01/09/2564 แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน กค 0409.3/ว 851 ลว 1 ก.ย. 2564 108 929/629/ว 851 (อ้างอิงหนังสือผิด).pdf
53754 19/06/2563 การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๒๗๖ ลว ๑๙ มิ.ย. ๖๓) 2,582 335/1023/ว 276 การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล.pdf
52577 08/06/2563 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,390 178/840/คู่มือการใช้งาน web.pdf
06064 18/10/2561 ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 8,454 682/642/ถาม-ตอบหลักเกณฑ์ฯ.pdf
79787 16/10/2560 การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) 11,295 575/352/ว 399 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 61.rar
76648 05/09/2560 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐) 10,870 114/446/ว342.pdf
76449 05/09/2560 แนวการตรวจสอบภายในระบบ e-payment 5,314 364/748/image0503.pdf
49036 10/10/2559 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559) 10,725 44/358/ว.384.pdf
47438 22/09/2559 แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0409.3/ว 374 ลว 22 กันยายน 2559) 5,334 293/978/E payment.rar
46041 07/09/2559 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 4,153 233/368/กค 0409.2-ว342 ลว 31 สค 59.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 33 รายการ
processing time 1.507 s