การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน / สั่งการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
72268 31/01/2567 แบบสอบทานการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด 2,714 601/587/แบบสอบทาน อปท 67.docx
72239 31/01/2567 แบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,655 810/123/แบบสำรวจ อปท67.docx
72226 31/01/2567 แบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,700 113/622/แบบประเมิน อปท.docx
72044 31/01/2567 การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗) 5,339 404/844/แบบประเมิน อปท 67 ว64.pdf
64859 17/11/2566 แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 1,471 352/537/แนวทางการประเมินการประกันฯ ปี 67.pdf
40549 15/03/2566 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2,121 719/462/หลักเกณฑ์รวมถึง4.pdf
40533 15/03/2566 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖) 1,154 392/888/หลักเกณฑ์ ฉ 4.pdf
34817 02/02/2566 การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กค 0409.2/ว75 ลว. 2 ก. พ. 2566 3,904 44/946/ว75.pdf
06532 09/03/2565 การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๘๕ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 3,071 599/208/ว๑๘๕ ลว. ๙ มี ค ๖๕.pdf
01313 28/01/2565 แบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,027 986/621/แบบสำรวจการควบคุมภายในและบริหารความเสี่.docx
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 48 รายการ
processing time 2.676 s