การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน / สั่งการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
06532 09/03/2565 การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๘๕ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 1,621 599/208/ว๑๘๕ ลว. ๙ มี ค ๖๕.pdf
01313 28/01/2565 แบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,005 986/621/แบบสำรวจการควบคุมภายในและบริหารความเสี่.docx
01310 28/01/2565 แบบสอบทานการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด 2,210 42/663/แบบสอบทาน ประเมินตรวจสอบภายใน สำหรับ สนง.ค.docx
01306 28/01/2565 แบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,190 1012/265/แบบประเมิน ตรวจสอบภายใน.docx
01166 27/01/2565 การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕ 3,105 226/31/หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2_ว73 ลว.27ม.ค.65.pdf
92767 26/10/2564 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ กค ๐๔๐๙/ว๑๐๖๘ ลว. ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 1,690 764/319/การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน.pdf
89091 01/09/2564 แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน กค 0409.3/ว 851 ลว 1 ก.ย. 2564 719 929/629/ว 851 (อ้างอิงหนังสือผิด).pdf
93148 20/08/2564 แนวปกิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๘๒ ลว. ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 669 858/64/ว 782.pdf
53754 19/06/2563 การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๒๗๖ ลว ๑๙ มิ.ย. ๖๓) 3,227 335/1023/ว 276 การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล.pdf
52577 08/06/2563 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2,083 178/840/คู่มือการใช้งาน web.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 40 รายการ
processing time 1.781 s