การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน / สั่งการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
64859 17/11/2566 แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 277 352/537/แนวทางการประเมินการประกันฯ ปี 67.pdf
40549 15/03/2566 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1,656 719/462/หลักเกณฑ์รวมถึง4.pdf
40533 15/03/2566 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖) 879 392/888/หลักเกณฑ์ ฉ 4.pdf
34817 02/02/2566 การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กค 0409.2/ว75 ลว. 2 ก. พ. 2566 3,455 44/946/ว75.pdf
06532 09/03/2565 การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๘๕ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 2,928 599/208/ว๑๘๕ ลว. ๙ มี ค ๖๕.pdf
01313 28/01/2565 แบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,761 986/621/แบบสำรวจการควบคุมภายในและบริหารความเสี่.docx
01310 28/01/2565 แบบสอบทานการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด 3,151 42/663/แบบสอบทาน ประเมินตรวจสอบภายใน สำหรับ สนง.ค.docx
01306 28/01/2565 แบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,679 1012/265/แบบประเมิน ตรวจสอบภายใน.docx
01166 27/01/2565 การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕ 5,208 226/31/หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2_ว73 ลว.27ม.ค.65.pdf
92767 26/10/2564 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ กค ๐๔๐๙/ว๑๐๖๘ ลว. ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 2,148 764/319/การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 44 รายการ
processing time 1.91 s