การแสดงผล C C C
ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
74047 15/03/2564 รูปการจัดลำดับความเสี่ยง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔) 1,050 110/321/รูปตัวอย่างการจัดลำดับความเสียง.pdf
71246 04/02/2564 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔) 5,219 742/913/ว ๓๖ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf
70723 28/01/2564 การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564) 2,822 587/941/การจัดทำกฎบัตร,0.pdf
67048 14/12/2563 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) 4,183 453/899/ว 614 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน.pdf
64825 09/11/2563 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓) 4,643 120/365/ว 540 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน.pdf
63725 22/10/2563 ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (excel) 1,795 792/995/ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ.rar
61330 23/09/2563 ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (word) 3,062 743/62/รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ.docx
60171 17/09/2563 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : ประเมินภายในองค์กร (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓) 5,577 809/399/ว443 ลว 17 กย 63 แนวปฎิบัติฯ การประเมินภายในองค์กร.pdf
- 09/09/2563 ลิงค์แบบการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร วิธีการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Assessment) 7
56523 23/07/2563 แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๔๔๙ ลว ๗ ส.ค. ๖๓) 1,111 336/373/ว449 แนวตรวจ-covid.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 42 รายการ
processing time 1.359 s