การแสดงผล C C C
ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
64825 09/11/2563 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓) 1,716 120/365/ว 540 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน.pdf
63725 22/10/2563 ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (excel) 819 792/995/ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ.rar
61330 23/09/2563 ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (word) 2,028 743/62/รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ.docx
60171 17/09/2563 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : ประเมินภายในองค์กร (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓) 3,649 809/399/ว443 ลว 17 กย 63 แนวปฎิบัติฯ การประเมินภายในองค์กร.pdf
- 09/09/2563 ลิงค์แบบการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร วิธีการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Assessment) 3
56523 23/07/2563 แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๔๔๙ ลว ๗ ส.ค. ๖๓) 747 336/373/ว449 แนวตรวจ-covid.pdf
52647 10/06/2563 มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (วิดีโอ) 1
52639 10/06/2563 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (วิดีโอ) 1
38608 27/12/2562 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒) 5,173 257/348/กค 0409.2-ว 589 ลว 27 ธ.ค. 62.pdf
35221 07/11/2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10,394 13/224/หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน แก้ไขถึงฉบับที่ ๒.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 38 รายการ
processing time 2.024 s