ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
61330 23/09/2563 ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (word) 174 743/62/รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ.docx
60171 17/09/2563 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : ประเมินภายในองค์กร (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓) 881 809/399/ว443 ลว 17 กย 63 แนวปฎิบัติฯ การประเมินภายในองค์กร.pdf
- 09/09/2563 ลิงค์แบบการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร วิธีการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Assessment) 1
56523 23/07/2563 แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๔๔๙ ลว ๗ ส.ค. ๖๓) 516 336/373/ว449 แนวตรวจ-covid.pdf
52647 10/06/2563 มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (วิดีโอ) 1
52639 10/06/2563 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (วิดีโอ) 1
38608 27/12/2562 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒) 4,578 257/348/กค 0409.2-ว 589 ลว 27 ธ.ค. 62.pdf
35221 07/11/2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 8,828 13/224/หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน แก้ไขถึงฉบับที่ ๒.pdf
33852 07/10/2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๑๘ ลว ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) 8,249 530/892/หลักเกณฑ์ตรวจสอบภายใน ฉ2 ว118.pdf
16423 19/03/2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔/ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 19,060 206/497/หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๒,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 36 รายการ
processing time 1.252 s