การแสดงผล C C C
ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
86043 29/07/2564 แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 8 60/124/แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองภัยพิบัติฉุกเฉิน (ว112).pdf
85767 22/07/2564 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 364 772/468/หลักเกณฑ์ปฏิบัติ-3 แก้ไข.pdf
85406 16/07/2564 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๐๗ ลว ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 980 708/570/หลักเกณฑ์ กค ตรวจสอบ ฉบับ 3 2564.pdf
74047 15/03/2564 รูปการจัดลำดับความเสี่ยง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔) 2,275 110/321/รูปตัวอย่างการจัดลำดับความเสียง.pdf
71246 04/02/2564 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔) 6,673 742/913/ว ๓๖ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf
70723 28/01/2564 การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564) 3,649 587/941/การจัดทำกฎบัตร,0.pdf
67048 14/12/2563 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) 4,858 453/899/ว 614 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน.pdf
64825 09/11/2563 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓) 5,073 120/365/ว 540 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน.pdf
63725 22/10/2563 ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (excel) 2,051 792/995/ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ.rar
61330 23/09/2563 ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (word) 3,386 743/62/รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ.docx
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 45 รายการ
processing time 1.33 s