NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
16423 19/03/2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔/ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 3,895 206/497/หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๒,0.pdf
07782 14/11/2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 26,168 724/325/กค 0409.2 ว123 หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน 61.pdf
06709 30/10/2561 flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 15,203 832/915/flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf
05151 03/10/2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 32,817 676/355/มาตรฐานและหลักเกณฑ์ควบคุมภายใน61.rar
76645 28/08/2560 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลว ๒๘ ก.ย. ๖๐) โดยยกเลิกมาตรฐานฯ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว๓๖๖ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๕๔ 15,048 571/500/ว326.pdf
73465 27/07/2560 ร่างมาตรฐานฯ ด้านการปฏิบัติงาน 4,438 563/74/แสดงความเห็นร่างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน.docx
73462 27/07/2560 ร่างมาตรฐานฯ ด้านคุณสมบัติ 1,802 689/847/แสดงความเห็นร่างมาตรฐานด้านคุณสมบัติ.docx
73460 27/07/2560 ด่วนที่สุด !! รับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สามารถส่งความเห็นได้ที่ iastd.cgd@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 60 ถึงวันที่ 15 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติม โทร 021277285 หรือ021277000 ต่อ6512 29
46036 31/08/2559 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 7,283 420/857/กค 0409.2-ว342 ลว 31 สค 59.rar
04061 28/07/2558 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ 2,536 367/13/2.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 27 รายการ
processing time 0.988 s