การแสดงผล C C C
ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
40542 15/03/2566 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ 11,809 267/655/หลักเกณฑ์รวมถึง4.pdf
40527 15/03/2566 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖) 6,422 516/847/หลักเกณฑ์ ฉ 4.pdf
01176 10/01/2565 ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (word) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๐๑๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๕ 9,637 279/9/แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพภายใน V.1  1 ธ.ค. 64.docx
99023 10/01/2565 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๐๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 10,607 360/789/ว014 การประเมินภายในองค์กร ปี 65,0.pdf
88383 20/08/2564 แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๘๒ ลว. ๒๐ ส.ค. ๖๔ 8,368 748/240/ว782 ลว.20 ส.ค. 64.pdf
86043 29/07/2564 แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2,999 60/124/แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองภัยพิบัติฉุกเฉิน (ว112).pdf
85767 22/07/2564 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 12,030 772/468/หลักเกณฑ์ปฏิบัติ-3 แก้ไข.pdf
85406 16/07/2564 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๐๗ ลว ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 8,476 708/570/หลักเกณฑ์ กค ตรวจสอบ ฉบับ 3 2564.pdf
74047 15/03/2564 รูปการจัดลำดับความเสี่ยง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔) 8,365 110/321/รูปตัวอย่างการจัดลำดับความเสียง.pdf
71246 04/02/2564 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔) 13,716 742/913/ว ๓๖ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 50 รายการ
processing time 1.997 s