การแสดงผล C C C
มติ/หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
13441 17/05/2565 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8 139 822/296/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่8.pdf
13281 12/05/2565 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 121 116/20/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่7.pdf
12466 29/04/2565 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 205 180/523/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่6.pdf
10804 18/04/2565 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1946 150 804/697/MX-M565N_20220418_121301.pdf
09945 07/04/2565 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 215 522/903/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่5.pdf
08222 22/03/2565 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 375 553/48/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่4.pdf
00708 25/01/2565 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 500 108/941/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่3.pdf
97394 22/12/2564 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 428 393/330/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่2.pdf
94067 11/11/2564 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 594 400/358/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่1.pdf
- 24/08/2564 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0419.3/ว804 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ตามโครงการความร่วมมือป่องกันกาทุจริต 544 658/226/ว 804.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 26 รายการ
processing time 1.592 s