การแสดงผล C C C
มติ/หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
70709 22/01/2567 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 440 337/612/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่1.pdf
58562 11/09/2566 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 742 354/784/ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต.pdf
57432 30/08/2566 หนังสือ ที่ กค 0419.3/ว478 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 812 529/882/ว478 โครงการปี 67.pdf
52411 06/07/2566 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 415 53/401/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่6.pdf
46157 02/05/2566 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 402 141/537/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่5.pdf
41063 23/03/2566 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 366 426/950/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่4.pdf
36255 15/02/2566 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 416 902/837/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่3.pdf
29162 13/12/2565 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 564 528/499/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่2.pdf
25859 26/10/2565 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 769 464/734/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่1.pdf
21726 31/08/2565 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9 331 758/817/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่9.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 37 รายการ
processing time 1.943 s