การแสดงผล C C C
มติ/หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
69359 17/12/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว598 เรื่อง แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 268 115/43/หนังสือเวียน IP ว598.pdf
66415 25/11/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว558 เรื่อง การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการและผู้สังเกตการณ์) 410 799/914/กค 0419.2-ว558 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2563.pdf
62700 25/09/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว461 เรื่อง การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการและผู้สังเกตการณ์) 415 451/997/หนังสือเวียน IP กค 0419.2_ว 461 ลว.25 กันยายน 2563.pdf
55943 03/07/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว303 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 421 174/429/หนังสือเวียน IP กค 0419.2-ว303 ลว.3 กรกฎาคม 2563.pdf
43193 11/03/2563 หนังสือเวียนที่ กค 0419.2/ว81 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 564 911/956/หนังสือเวียน IP กค 0419.2_ว81 ลว 11 มี.ค.63.pdf
66427 19/02/2563 คำสั่งคณะกรรมการ ค.ป.ท. ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 65 279/849/คำสั่ง ค.ป.ท. ที่ 1-2563.pdf
40456 23/12/2562 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0419.2/ว585 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 496 918/986/ว585 ลว 23 ธันวาคม 2562.pdf
20374 01/01/2559 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2,746 695/918/มติครม..pdf
20381 31/12/2557 โครงสร้าง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 1,213 159/300/แต่งตั้งคปท..pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 1.301 s