การแสดงผล C C C
มติ/หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
78442 02/04/2567 หนังสือ ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๗ เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยในรูปแบบไฟล์ word ได้ที่ หัวข้อ Download เอกสาร 12 902/457/กค 0419.2-ว168 ลว 25 มี.ค. 67 เเจ้งเวียนพันล้าน.pdf
57747 01/09/2566 หนังสือ ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๑๒ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๖ เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยในรูปแบบไฟล์ word ได้ที่ หัวข้อ Download เอกสาร 305 797/491/กค 0519.2-ว512 เเจ้งขอข้อมูลโครงการพันล้าน .pdf
55932 15/08/2566 ผลการประเมินโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปี ๒๕๖๕ 76 350/749/IP_2565.pdf
44851 18/04/2566 หนังสือเวียน ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๒๒๐ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๖ เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมที่สิ้นสุดการดำเนินงาน 199 973/182/หนังสือเวียน IP ว220 ลว.18 เม.ย. 66.pdf
20637 17/08/2565 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๙๙๔ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ word ได้ที่ หัวข้อ Download เอกสาร 631 205/671/ว 994 ลงวันที่ 17 สค 65.pdf
91011 14/10/2564 หนังสือเวียน ที่ กค ๐๔๑๙.๔/ว ๑๐๓๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเป็นรูปแบบ word ได้ที่ หัวข้อ "Download เอกสาร" 1,647 465/87/ว1034 ลว 14 ตค 64 NR.pdf
85348 06/07/2564 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว452 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1,058 432/160/หนังสือเวียน IP ว452.pdf
95128 06/07/2564 หนังสือเวียน ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว๔๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 281 93/407/VOR 451 การประเมินโครงการ.pdf
83257 11/06/2564 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว344 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ค.ป.ท. เรื่อง แนวทางและวิธีการในดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 551 624/541/6.หนังสือเวียน IP ว344 ลว. 11 มิ.ย. 2564.pdf
69359 17/12/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว598 เรื่อง แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 610 115/43/หนังสือเวียน IP ว598.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 18 รายการ
processing time 1.987 s