การแสดงผล C C C
มติ/หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
20637 17/08/2565 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๙๙๔ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ word ได้ที่ หัวข้อ Download เอกสาร 408 205/671/ว 994 ลงวันที่ 17 สค 65.pdf
91011 14/10/2564 หนังสือเวียน ที่ กค ๐๔๑๙.๔/ว ๑๐๓๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเป็นรูปแบบ word ได้ที่ หัวข้อ "Download เอกสาร" 1,587 465/87/ว1034 ลว 14 ตค 64 NR.pdf
85348 06/07/2564 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว452 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 934 432/160/หนังสือเวียน IP ว452.pdf
95128 06/07/2564 หนังสือเวียน ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว๔๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 218 93/407/VOR 451 การประเมินโครงการ.pdf
83257 11/06/2564 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว344 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ค.ป.ท. เรื่อง แนวทางและวิธีการในดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 488 624/541/6.หนังสือเวียน IP ว344 ลว. 11 มิ.ย. 2564.pdf
69359 17/12/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว598 เรื่อง แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 564 115/43/หนังสือเวียน IP ว598.pdf
66415 25/11/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว558 เรื่อง การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการและผู้สังเกตการณ์) 719 799/914/กค 0419.2-ว558 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2563.pdf
62700 25/09/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว461 เรื่อง การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการและผู้สังเกตการณ์) 621 451/997/หนังสือเวียน IP กค 0419.2_ว 461 ลว.25 กันยายน 2563.pdf
55943 03/07/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว303 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 810 174/429/หนังสือเวียน IP กค 0419.2-ว303 ลว.3 กรกฎาคม 2563.pdf
43193 11/03/2563 หนังสือเวียนที่ กค 0419.2/ว81 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 824 911/956/หนังสือเวียน IP กค 0419.2_ว81 ลว 11 มี.ค.63.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 14 รายการ
processing time 1.705 s