การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2564 22/07/2564 30
การประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายที่อยู่ในกำกับดูแลของ กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ครั้งที่ 2/2564 16/07/2564 76
การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 15/07/2564 39
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 15/07/2564 38
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 21/2564 15/07/2564 29
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทิ้งงาน ครั้งที่ 24/2564 13/07/2564 25
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2564 12/07/2564 25
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน คณะที่ 1 ครั้งที่ 23/2564 08/07/2564 34
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) 08/07/2564 49
โครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ หลักสูตรผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่ขาดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชี 07/07/2564 39
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1252 รายการ
processing time 1.362 s