การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางร่วมประชุมเริ่มต้นโครงการ (kick off meeting) และพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรมโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 30/01/2566 3
กรมบัญชีกลางร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับคณะผู้สังเกตการณ์ 30/01/2566 6
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2566 30/01/2566 10
กรมบัญชีกลาง ร่วมโครงการ “วันแห่งเกียรติยศ” 30/01/2566 8
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมบัญชีกลาง (CGD Young Blood) รุ่นที่ 2 30/01/2566 18
การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566 25/01/2566 49
การสัมมนากลุ่มย่อย (Fogus group) เรื่อง “Workshop on Integrity Pact models: Thailand and beyond 25/01/2566 31
การประชุม กรณีกระทรวงกลาโหมขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างกรมบัญชีกลางและกระทรวงกลาโหม 25/01/2566 39
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด” รุ่นที่ 3 23/01/2566 50
การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20/01/2566 37
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1530 รายการ
processing time 2.422 s