การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 01/12/2566 7
การชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด 01/12/2566 11
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone in) รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเกี่ยวกับ “การยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ” 01/12/2566 5
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “การยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลง การจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD) 30/11/2566 18
การประชุมเตรียมความพร้อมเจรจาจัดทำ FTA ไทย - สหภาพยุโรป เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 30/11/2566 10
การประชุมเตรียมความพร้อมการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30/11/2566 12
การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย ครั้งที่ 1/2566 29/11/2566 68
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง สังเกตการณ์การประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการที่กรมบัญชีกลาง 29/11/2566 57
การประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2566 28/11/2566 44
การประชุมเตรียมความพร้อมการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคราชการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทุกแห่ง 28/11/2566 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1790 รายการ
processing time 1.953 s