การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมหารือแนวทางการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 14/10/2564 31
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดศึกษาดูงานในประเทศ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 12/10/2564 40
การประชุมคณะผู้จัดทำจุลสาร กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2564 12/10/2564 48
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 08/10/2564 90
การประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายที่อยู่ในกำกับดูแลของกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ครั้งที่ 4/2564 07/10/2564 53
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 04/10/2564 67
การประชุมคณะทำงานย่อยโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564 30/09/2564 47
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ 28/09/2564 52
การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27/09/2564 39
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2564 21/09/2564 48
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1286 รายการ
processing time 1.415 s