การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 28/10/2563 44
การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง สำหรับการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 1/2563 27/10/2563 71
การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ครั้งที่ 1/2564 26/10/2563 49
กรมบัญชีกลาง จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 1 26/10/2563 83
กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23/10/2563 62
กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2563 21/10/2563 90
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 20/10/2563 42
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 20/10/2563 50
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 16/10/2563 43
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2563 16/10/2563 52
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1056 รายการ
processing time 1.278 s