การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 10/04/2567 50
การประชุมเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 05/04/2567 65
การฝึกอบรมการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่ 05/04/2567 49
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 85 ปี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 05/04/2567 27
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ... ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 05/04/2567 24
การประชุมหารือแนวปฏิบัติการจัดบริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 04/04/2567 22
การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2567 04/04/2567 17
การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดจ้างบัญชีนวัตกรรม 03/04/2567 27
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำหรับบุคลากรของหน่วยงานรัฐ 03/04/2567 74
โครงการการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2 02/04/2567 37
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1915 รายการ
processing time 3.46 s