การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) 19/07/2567 7
การประชุมหารือกรณีการขอรับบำเหน็จตกทอดที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน กรณีผิดนัดชำระของผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 16/07/2567 28
การประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2567 15/07/2567 25
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบ ปีที่ 9 15/07/2567 10
กรมบัญชีกลางร่วมจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement : EPA) ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 09/07/2567 63
การประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับของ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวทิวาพร ผาสุข) ครั้งที่ 2/2567 09/07/2567 36
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567 09/07/2567 37
กรมบัญชีกลางติดตามผลการดำเนินงานเรื่องการเบิกจ่ายค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ.2567 ระยะที่ 1 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 08/07/2567 38
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สอบข้อเขียน) 08/07/2567 56
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 หัวข้อ Data analytics และการประยุกต์ใช้ และรายงานการศึกษาดูงานในประเทศ 08/07/2567 27
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1993 รายการ
processing time 1.916 s