การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โฆษกกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน 26/01/2564 37
โฆษกกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน ในรายการ “คิดต่างฟังรอบด้าน” 26/01/2564 22
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2564 25/01/2564 18
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งที่ 1/2564 22/01/2564 24
การประชุมเรื่องการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว 22/01/2564 97
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 21/01/2564 30
การประชุมโครงการกู้เงินจากบำเหน็จตกทอด 18/01/2564 113
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 15/01/2564 38
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 14/01/2564 45
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2564 12/01/2564 34
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1105 รายการ
processing time 1.336 s