การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม 21/06/2567 6
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร HR Site Visit 21/06/2567 27
กรมบัญชีกลาง ร่วมชี้แจงรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21/06/2567 12
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 หัวข้อ “การบัญชีภาครัฐและการตรวจสอบภาคราชการ” และเสวนา เรื่อง “เทรนด์เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต” 17/06/2567 50
การประชุมคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2567 14/06/2567 44
การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล 13/06/2567 54
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 11/06/2567 64
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 10/06/2567 62
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 หัวข้อวิชา " ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)" และ “ปัญหาและการอุทธรณ์ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 10/06/2567 120
การประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับ 05/06/2567 39
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1966 รายการ
processing time 2.071 s