การแสดงผล C C C
ผู้สังเกตการณ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
24027 03/10/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 286 371/564/ประกาศคัดเลือก IO 30 ก.ย. 65.pdf
16809 30/06/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ในโครงการจัดทำ ข้อตกลงคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 255 929/551/ประกาศกรมบัญชีกลางรับสมัครผู้สังเกตการณ์ 65.pdf
16805 30/06/2565 ๑. แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ ๒. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และ ๓. หนังสือรับรองบุคคลสำหรับสมัครเป็นผู้สังเกตการณ์ 147 1002/365/ใบสมัครและเอกสารประกอบ.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 2.11 s