NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
10014 25/12/2561 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ปี 2561 225 911/347/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯกรมบัญชีกลาง 61.pdf
89285 21/02/2561 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 536 658/435/รวมเล่มจังหวัด 60 PDF.pdf
57868 07/02/2560 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 773 673/171/รวมเล่มคลังจังหวัด 59.pdf
57841 07/02/2560 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายสำนักงานคลังจังหวัด 176 450/603/คลังจังหวัดในเขต 1.rar
48838 06/10/2559 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ปี 2559 251 878/759/รายงานความพึงพอใจหน่วยงานภายในกรมปี59,0.pdf
39938 15/02/2559 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 96 168/210/รายงานผลสำรวจฯ สนง.คลังจังหวัด 58,0.pdf
11227 29/09/2558 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู็้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 455 38/952/รายงาน_กรม pdf,0.rar
- 17/06/2558 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 200 178/228/ผลสำรวจความพึงพอใจ+57.pdf
- 20/02/2558 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ปี 2557 108 33/520/รายงานผลสำรวจฯ+ปี+2557,0.rar
- 30/06/2557 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 89 1023/727/รายงานจังหวัด+56,0.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 30 รายการ
processing time 1.948 s