การแสดงผล C C C
รายงานผลการดำเนินการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
77545 26/03/2567 รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 69 457/42/รายงานแผลกลยุทธ์ งปม. 2566 v2.pdf
44862 24/04/2566 รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 102 802/490/บันทึก รายงานรอบ 6 เดือน.pdf
37582 24/02/2566 การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลาง (สำนักงาน ก.พ.) 114 25/533/แบบรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปร.pdf
31008 03/01/2566 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 110 203/112/2. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13-12-6.pdf
12119 27/04/2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 120 115/17/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์HRM.pdf
10243 08/04/2565 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนราชการระดับกรม (กรมบัญชีกลาง) 104 209/225/(ปรับ) รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
79082 12/01/2564 รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 105 340/348/รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 2563.pdf
79083 12/11/2563 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการระดับกรม (กรมบัญชีกลาง) 71 12/626/รายงานก.พ. 2563.pdf
53814 23/12/2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 101 655/622/028.1 รายงานผลแผนกลยุทธ์พ.ศ. 2562.pdf
53815 28/10/2562 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการีะดับกรม (กรมบัญชีกลาง) 84 58/649/028.2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 2.113 s