การแสดงผล C C C
ทุจริต / ขาดบัญชี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
37673 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๐/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกระทำทุจริต 5,126 71/740/สรพ110-56.pdf
37674 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๐๙/๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุจริตเงินในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 1,095 285/109/สรพ109-56.pdf
37671 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๗๕/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของส่วนราชการกระทำการทุจริต 2,892 83/554/สรพ75-56.pdf
37675 22/12/2557 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๙๒/๒๕๕๕ 668 989/146/92-55.pdf
37676 09/12/2557 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๒๖/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทุจริตการจร้างและเบิกเงินค่าจ้างชั่วคราวเป็นเท็จ 959 771/777/126-56,0.pdf
37677 13/10/2557 เรื่องเจ้าหน้าที่จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบและทุจริตทางการเงิน เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๐๘/๒๕๕๖ 2,058 62/483/108-56,0.pdf
37679 29/08/2557 เรื่องเสร็จที่ 191/2555 องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินขาดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 1,700 609/992/191_55.,0.pdf
37678 29/08/2557 เรื่องเสร็จที่ สรพ.95/2556 เทศบาลจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะแพงกว่าความเป็นจริง 757 775/684/95-56 1,0.pdf
37681 23/05/2557 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๐๕/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินของทางราชการ 2,366 583/592/เรื่องเสร็จที่ สรพ.105-56,0.pdf
37682 27/12/2556 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๔๙/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ยืมน้ำมันดีเซลเกินวงเงินงบประมาณ 672 357/164/เรื่องเสร็จที่ สรพ.49-2556,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 30 รายการ
processing time 1.939 s