การแสดงผล C C C
ประกาศ เชิญชวน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
83527 06/06/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบบริหารจัดการสิทธิ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44 514/522/ประกาศเชิญชวน (โครงการจัดการสิทธิ์ฯ).pdf
81480 09/05/2567 ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทนพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 88 84/478/ร่างขอบเขตของงาน.PDF
81647 09/05/2567 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐ 44 36/914/6. ขอบเขตของงาน (Terms of reference - TOR) .pdf
81547 09/05/2567 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการบริหารจัดการสิทธิ์และความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง 27 26/610/ร่างขอบเขตของงาน (TOR) .pdf
81382 07/05/2567 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง รายการระบบโสตทัศนูปกรณ์ 45 378/844/ประกาศ.pdf
80335 18/04/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและพัฒนาระบบ Private Cloud ของกรมบัญชีกลาง ระยะที่ ๑ 54 411/63/79647.pdf
80341 09/04/2567 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง รายการระบบโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
80344 03/04/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 7 รายการค่าปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37 696/506/78775.PDF
80346 21/03/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงปฏิบัติในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 600/777/77400.pdf
80349 18/03/2567 ประกาศกรมบัญชีกลางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม ชั้น ๗ รายการงานสถาปัตยกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 111 รายการ
processing time 1.956 s