Display Mode C C C
แผน/งบประมาณรายจ่าย
No. Date News Title View Download
85449 16/07/2021 ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี 65 60 997/858/ร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 65.pdf
79457 12/05/2021 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ) ของกรมบัญชีกลาง 134 623/307/19.1.pdf
79456 12/05/2021 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 123 113/877/18.pdf
79455 12/05/2021 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 76 685/828/20.pdf
75924 02/04/2021 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 51/686/พ.ร.บ. 64,0.pdf
33815 18/10/2019 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 962 209/4/เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
04639 02/10/2018 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3,453 921/510/งบประมาณปี พ.ศ. 2562.pdf
04570 01/10/2018 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 798 985/1013/งบประมาณปี พ.ศ. 2561.pdf
97361 20/06/2018 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 388 665/898/แผนงานบูรณาการฯ คณะอนุฯ กรมบัญชีกลาง 62,0.pdf
97138 15/06/2018 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 280 983/554/คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง62.pdf
Record Display 1 to 10 from 26 Records
processing time 1.496 s