Display Mode C C C
งบประมาณรายจ่าย
No. Date News Title View Download
33815 18/10/2019 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 737 209/4/เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
04639 02/10/2018 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3,256 921/510/งบประมาณปี พ.ศ. 2562.pdf
04570 01/10/2018 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 717 985/1013/งบประมาณปี พ.ศ. 2561.pdf
97361 20/06/2018 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 348 665/898/แผนงานบูรณาการฯ คณะอนุฯ กรมบัญชีกลาง 62,0.pdf
97138 15/06/2018 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 226 983/554/คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง62.pdf
97137 15/06/2018 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 183 1000/457/คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง62,0.pdf
97102 15/06/2018 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 162 53/346/แผนงานบูรณาการฯ กรมบัญชีกลาง 62,0.pdf
96721 08/06/2018 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 369 29/225/ข้อมูลประกอบการชี้แจง 62.pdf
61209 17/03/2017 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 890 451/201/สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560.pdf
61208 17/03/2017 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 309 309/834/สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559.pdf
Record Display 1 to 10 from 21 Records
processing time 1.335 s