Display Mode C C C
คำพิพากษาคำสั่งศาลปกครอง
No. Date News Title View Download
04807 14/09/2011 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.101/2548(ละเมิดหรือไม่) 11,658 324/810/1-2-48-101.pdf
04808 14/09/2011 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.161/2553(ข้อ 15 ระเบียบฯ) 3,138 792/832/1-2-53-161.pdf
04809 14/09/2011 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.498/2551 (มาตรา 5 พรบ.ละเมิดฯ) 2,763 317/513/1-2-51-498.pdf
04810 14/09/2011 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.533/2551(มาตรา 5 พรบ.ละเมิดฯ) 1,895 831/685/1-2-51-533.pdf
04811 14/09/2011 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.518/2551(ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่ทรัพย์สิน) 2,337 902/478/1-2-51-518.pdf
04812 14/09/2011 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.415/2550(ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต) 1,634 705/162/1-2-50-415.pdf
04813 14/09/2011 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.77/2547(ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ชื่อเสียง) 1,701 69/170/s47-0077-jt01.pdf
04814 13/09/2011 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.55/2546(ระเบียบฯ ข้อ 15) 1,546 548/140/S46-0055-JT01.pdf
04815 13/09/2011 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.160/2549(สัญญาทางปกครอง) 4,514 126/5/1-2-49-160.pdf
04816 12/09/2011 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.288/2549(ออกคำสั่งฯเมื่อพ้นระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้อง) 4,007 261/47/1-2-49-288.pdf
Record Display 1 to 10 from 26 Records
processing time 1.898 s