การแสดงผล C C C
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม
59913 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานคลังจังหวัด) 1
59912 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานคลังเขต) 3
59904 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 3
59908 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 1
59910 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) 4
59903 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 2
59911 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) 2
59905 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองระบบการคลังภาครัฐ) 1
83437 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 4
59907 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 111 รายการ
processing time 1.349 s