การแสดงผล C C C
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม
59913 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานคลังจังหวัด) 18
59912 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานคลังเขต) 27
59904 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 27
59908 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 21
59910 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) 22
59903 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 21
59911 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) 26
59905 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองระบบการคลังภาครัฐ) 22
83437 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 19
59907 23/06/2564 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 22
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 111 รายการ
processing time 1.639 s