การแสดงผล C C C
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม
80397 25/04/2567 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานคลังจังหวัด 262
80394 25/04/2567 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานคลังเขต (ภายนอก) 46
80375 25/04/2567 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกฎหมาย 85
80371 25/04/2567 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองละเมิดและแพ่ง 18
80370 25/04/2567 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคดี 10
80369 25/04/2567 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ 64
80365 25/04/2567 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ 99
80364 25/04/2567 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการเงินการคลังภาครัฐ 60
80359 25/04/2567 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการพัสดุภาครัฐ 60
80356 25/04/2567 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 75
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 170 รายการ
processing time 1.96 s