การแสดงผล C C C
ความตกลงทวิภาคี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 12/10/2555 โครงการพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดซื้อโดยรัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล ตุลาคม 2555 1,769
- 02/10/2554 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 280
- 19/02/2554 รายงานผลการประชุมหารือตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ วันที่ 24 – 26 กันยายน 2551 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 216
- 19/02/2554 บทความพิเศษความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-ออสเตรเลีย เรื่องการจัดซื้อโดยรัฐ ธันวาคม 2551 205
- 19/02/2554 บทความพิเศษโครงสร้างการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสหภาพยุโรป ธันวาคม 2552 273
- 19/02/2554 ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership : TNZCEP) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 189
- 19/02/2553 โครงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสหรัฐอเมริกาเพื่อประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ธันวาคม 2549 296
- 19/02/2553 โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดซื้อโดยรัฐของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สิงหาคม 2551 239
- 19/02/2553 บทความพิเศษความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 236
- 19/02/2553 บทความพิเศษความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ 184
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 2.088 s