การแสดงผล C C C
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของ คบจ.
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
รูปแบบการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 05/04/2564 463
คู่มือสำหรับลงทะเบียนกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษของโครงการเราชนะ 22/02/2564 112
หนังสือเรียนคลังเขต คลังจังหวัด และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการเราชนะ 05/02/2564 127
โครงการเราชนะ 03/02/2564 184
แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น 5 ด้าน 29/01/2564 190
หนังสือเรียนคลังเขต คลังจังหวัดและคบจ. เรื่อง เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมินผลการพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงปม. พ.ศ. 2564 18/01/2564 197
เกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29/12/2563 188
คำสั่งทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ที่1/2563 29/12/2563 194
คำสั่งทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ที่1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค 29/12/2563 156
คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 428/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 29/12/2563 282
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 2.386 s