การแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
- 05/08/2558 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (สอบซ่อม) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐหลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 234 528/985/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ+CGIA+(สอบซ่อม)++Inter+Con+รุ่น+2+ปี+2558.xls,0.pdf
- 29/07/2558 เอกสารการบรรยาย โครงการประชุมสัมมนาระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - ๓ 367 785/146/เอกสารละเมิด+27-28กค58,1.rar
- 29/07/2558 เสียงการบรรยาย โครงการประชุมสัมมนาระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - ๓ 151 731/442/เสียงละเมิด+27-29กค58,1.rar
- 29/07/2558 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ (สอบซ่อม)โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 168 20/14/รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ+CGIA+(สอบซ่อม)++Inter+Con+รุ่น+2+ปี+2558.xls,0.pdf