ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
11387 16/01/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 2 1 539/622/ประกาศรายชื่อInter.financial รุ่น 2.pdf
11114 14/01/2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) สอบซ่อม ครั้งที่ 2 153 35/383/ประกาศ Pre (สอบซ่อม) 2-2562,0.pdf
11113 14/01/2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) สอบซ่อม ครั้งที่ 2 35 842/439/ประกาศ Inter (สอบซ่อม) 2-2562.pdf
11111 14/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรระดับต้น (Fundamental Course) สอบซ่อม ครั้งที่ 2 46 711/944/ประกาศ Fun (สอบซ่อม) 2-2562.pdf
10834 09/01/2562 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 244 67/808/ประกาศรายชื่อ Inter Fin รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม).pdf
10833 09/01/2562 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 123 547/579/ประกาศรายชื่อ Fun รุ่นที่ 1(สอบซ่อม).pdf
10452 04/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม (ผู้มีสิทธิ์สำรองเพ่ิ่มเติม) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (GGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 286 609/772/ประกาศรายชื่อ Funda รุ่นที่ 1 (สำรองเพิ่มเติม).pdf
10372 03/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (GGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 714 406/908/ประกาศรายชื่อ inter.IT รุ่น 1 ปี 62.pdf
10011 25/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม (ผู้มีสิทธิ์สำรอง) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (GGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 420 908/939/ประกาศรายชื่อ Funda (สำรอง) รุ่น 1.pdf
09406 14/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สอบซ่อมใหญ่) 242 698/318/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร Inter Con.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 580 รายการ
processing time 0.691 s