ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
26874 12/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2 2,065 319/716/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม e-CPP รุ่นที2.pdf
26407 05/07/2562 ประกาศรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 1 2,720 126/147/ประกาศรายชื่อ e-CPP รุ่นที่ 1 (01).pdf
26201 03/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2 4,794 465/467/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าลงทะเบียน e-cpp รุ่นที่ 2.pdf
25510 27/06/2562 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Comprehensive (สอบซ่อม) 600 196/270/ประกาศรายชื่อ Compre (สอบซ่อม),0.pdf
25349 25/06/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certifed Government Internal Auditor - CGIA ) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,227 844/92/หลักสูตร Inter Con รุ่นที่ 2-3.pdf
25346 25/06/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certifed Government Internal Auditor - CGIA ) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technologyg รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 499 683/149/หลักสูตร Inter IT รุ่นที่ 2-2.pdf
25343 25/06/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certifed Government Internal Auditor - CGIA ) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 386 680/488/หลักสูตร Fun รุ่นที่ 2-1.pdf
25039 22/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 1 20,167 62/450/2. ประกาศรายชื่อชำระเงิน e-cpp รุ่นที่ 1 (22 มิ.ย.62).pdf
24670 19/06/2562 ขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1 4,625 614/512/ขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา.pdf
24047 14/06/2562 โครงการสำรวจความต้องการเรียนรุ้และพัฒนาของบุคลากรกรมบัญชีกลาง(Training Needs) 813 252/561/โครงการสำรวจความต้องการเรียนรุ้และพัฒนาของบุคลากรกรมบัญชีกลาง(Training Needs).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 634 รายการ
processing time 1.05 s