ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
35835 18/11/2562 การพิมพ์วุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 251 30/250/การรับวุฒิบัตร.pdf
35642 14/11/2562 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5,113 109/548/1.หนังสือเวียนรับสมัคร e-cpp ปี63.pdf
35230 07/11/2562 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,017 171/165/หนังสือเวียนรับสมัคร CGIA63.pdf
35214 07/11/2562 แผนพัฒนาบุคลากรกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 425 454/138/อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรกรมบัญชีกลาง คก .pdf
34721 31/10/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มตามระเบียบกระทรวงการคลัง 879 311/389/1.โครงการประชุมชี้แจงเงินเพิ่ม มาตรา 49 (2),0.pdf
33916 18/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2 1,874 196/120/e-CPP Preparation Course 2.pdf
33913 18/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1 1,251 570/648/e-CPPPreparation Course 1.pdf
31486 20/09/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,151 664/724/fun3,0.pdf
31482 20/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 427 117/154/con3,0.pdf
31252 16/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate inPublic Procurement : e-CPP) A1หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2 4,449 815/616/4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ e-cpp รุ่น 2,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 659 รายการ
processing time 1.087 s