ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
38822 13/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) 919 164/498/6. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม e-CPP รุ่นที 1 (เพิ่มเติม).pdf
38669 10/01/2563 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 323 106/27/ประกาศรายชื่อ Fun รุ่นที่ 1(สอบซ่อม).pdf
38584 08/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 1,011 397/20/5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม e-CPP รุ่นที 1.pdf
38547 08/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสำรองชำระค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 432 208/45/3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินสำรอง ครั้งที่ 2.pdf
38448 06/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance 326 531/293/interfinan63`1-06012020114856.pdf
38447 06/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 (ผู้สมัครสำรอง) 1 583/683/funda63`1'2-06012020115513.pdf
38399 06/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสำรองชำระค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 390 401/671/2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงิน (ตัวสำรอง).pdf
38057 25/12/2562 แผนพัฒนาบุคลากรกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 - 4 374 757/643/-ย่อ-ขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบ 2563 ไตรมาสที่ 2-4 ลง Inter.pdf
37916 20/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 7 211 478/268/ครุฑประกาศรายชื่อบงส.7 (7ม.ค.63)ครั้งที่ 2.pdf
37766 18/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิชำระค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1/2563 2,575 665/675/1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าลงทะเบียน.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 670 รายการ
processing time 1.167 s