การแสดงผล C C C
ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
68188 29/12/2563 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม) 7,068 704/285/เวียนรับสมัคร e-CPP เตรียมความพร้อม (ภายนอก).pdf
67448 18/12/2563 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 728 516/263/รวมแผนพัฒนาฯ ปี 64.pdf
65292 16/11/2563 การรับสมัคร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 สมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สามารถสมัครออนไอน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://fprogramcgd.blogspot.com/ 431 0/760/หนังสือเวียนเปิดรับสมัคร บงส.8.pdf
62034 01/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 741 476/720/Adv IT.pdf
62031 01/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 482 985/158/Adv Con.pdf
61049 18/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,718 934/10/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 5.pdf
60770 16/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 461 268/142/หลักสูตร Inter IT.pdf
60769 16/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 253 287/32/หลักสูตร Adv Per.pdf
60768 16/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 291 397/1020/หลักสูตร Adv Fin.pdf
- 11/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology (สอบซ่อม) 346 210/697/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบซ่อม Adv IT.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 753 รายการ
processing time 1.29 s