ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
61049 18/09/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 262 934/10/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 5.pdf
60770 16/09/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 183 268/142/หลักสูตร Inter IT.pdf
60769 16/09/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 127 287/32/หลักสูตร Adv Per.pdf
60768 16/09/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 132 397/1020/หลักสูตร Adv Fin.pdf
- 11/09/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology (สอบซ่อม) 191 210/697/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบซ่อม Adv IT.pdf
59465 31/08/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9,644 37/133/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 4.pdf
59464 31/08/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8,772 164/255/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 3.pdf
59462 31/08/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9,115 291/377/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 2.pdf
- 31/08/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8,623 418/499/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 1.pdf
59142 26/08/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,129 601/630/Fun รุ่นที่ 2.pdf
Record Display 1 to 10 from 748 Records
processing time 1.173 s