ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
33916 18/10/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2 1,038 196/120/e-CPP Preparation Course 2.pdf
33913 18/10/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1 785 570/648/e-CPPPreparation Course 1.pdf
31486 20/09/2019 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,057 664/724/fun3,0.pdf
31482 20/09/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 365 117/154/con3,0.pdf
31252 16/09/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate inPublic Procurement : e-CPP) A1หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2 4,324 815/616/4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ e-cpp รุ่น 2,0.pdf
30907 10/09/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) 1,474 267/967/6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบe-cpp รุ่น1 เพิ่มเติม.pdf
30844 09/09/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1หลักสูตรเตรียมความพร้อม(Preparation Course) รุ่นที่ 1 3,024 519/534/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ e-cpp รุ่น1.pdf
30706 06/09/2019 เสียงการบรรยาย โครงการ CGD Open House : Knowledge Sharing วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 146 584/416/เสียง CGD Openhouse Knowledge Sharing30สค62.rar
30705 06/09/2019 (PART4) เอกสารการบรรยาย โครงการ CGD Open House : Knowledge Sharing วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 155 381/608/เผยแพร่ ประสบการณ์อธิบดึสุทธิรัตน์ EX1.4.ppt
30682 06/09/2019 (PART3) เอกสารการบรรยาย โครงการ CGD Open House : Knowledge Sharing วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 67 770/477/เผยแพร่ ประสบการณ์อธิบดึสุทธิรัตน์ EX1.3.ppt
Record Display 1 to 10 from 654 Records
processing time 1.061 s