Display Mode C C C
ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
83798 10/06/2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตรระดับ 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Audit Professional) รุ่นที่ 2/2567 59 851/719/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม ระดับ 1 รุ่นที่ 2.pdf
83797 10/06/2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรระดับ 2 การตรวจสอบภายในเฉพาะด้าน (Audit Specialist) หลักสูตรการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit Specialist) 47 407/385/ประกาศรายชื่อ per.pdf
83139 04/06/2024 ประกาศขยายเวลารับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตรระดับ 3 การตรวจสอบแบบบูรณาการ (Audit Expert) 78 463/664/ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร ระดับ3.pdf
83060 31/05/2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรระดับ 2 การตรวจสอบภายในเฉพาะด้าน (Audit Specialist) หลักสูตรการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ฯ 90 851/362/รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ระดับ 2 IT.pdf
83059 31/05/2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตรระดับ 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Audit Professional) รุ่นที่ 1/2567 64 206/853/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม ระดับ 1 รุ่นท.pdf
81768 15/05/2024 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หลักสูตรระดับ 1 รุ่นที่ 2 และระดับ 2 ด้าน Performance และด้าน Governance) 347 631/130/ประกาศCGIA 1 รุ่น 2 และ 2 2หลักสูตร.pdf
79100 10/04/2024 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 661 312/167/แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567_(เพิ่มเติม) Inter .pdf
78969 09/04/2024 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1,479 894/623/หนังสือครุฑ.pdf
74508 27/02/2024 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA สอบซ่อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 716 507/397/ประกาศผลการทดสอบ CGIA ซ่อมใหญ่ 67 .pdf
69787 12/01/2024 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1,121 254/957/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ(CGIA.pdf
Record Display 1 to 10 from 774 Records
processing time 1.95 s