ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
13598 15/02/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor – CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 405 231/27/หลักสูตร Inter Fin รุ่นที่ 1.pdf
13596 15/02/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor – CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 386 767/658/หลักสูตร Fun รุ่นที่ 1.pdf
13428 13/02/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(Certificate in Public Procurement - CPP)สอบซ่อมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับเตรียมความพร้อม 168 110/746/ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบซ่อม เตรียมความพร้อม 2-2562,0.pdf
13426 13/02/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(Certificate in Public Procurement - CPP)สอบซ่อมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับกลาง 84 891/54/ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบซ่อม ระดับกลาง  2-2562.pdf
13425 13/02/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(Certificate in Public Procurement - CPP)สอบซ่อมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับต้น 85 543/760/ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบซ่อม ระดับต้น  2-2562.pdf
13118 08/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 576 356/536/ประกาศ Funda รุ่น 2 ( เลื่อน).pdf
12818 05/02/2562 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม) 141 381/857/ประกาศรายชื่อ Inter Con รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม).pdf
12017 24/01/2562 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม) 299 166/846/ประกาศรายชื่อ Inter IT รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม).pdf
11835 23/01/2562 ไฟล์ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 724 591/889/ประสิทธิภาพตสน.และควบคุมภายใน62.zip
11424 17/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 1 752 946/490/ประกาศรายชื่อ Int.Con รุ่นที่ 1.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 590 รายการ
processing time 0.646 s