การแสดงผล C C C
ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
69787 12/01/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 661 254/957/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ(CGIA.pdf
68156 26/12/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิชำระค่าลงทะเบียนทดสอบซ่อมใหญ่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 340 584/810/1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิชำระเงิน.pdf
65366 24/11/2566 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1,412 552/546/Satellite.pdf
64482 14/11/2566 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 776 517/457/แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_Internet.pdf
33724 27/01/2566 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2,121 34/537/แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 inter.pdf
32442 16/01/2566 การรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 609 770/500/เวียนรับสมัคร บงส.10.pdf
10031 07/04/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ และประกาศ ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง (ป.โท ป.เอก ในประเทศและต่างประเทศ) 562 969/845/หลักเกณฑ์และประกาศ 20.4.64.pdf
96981 16/12/2564 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2,877 641/549/แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(3).pdf
81874 04/06/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2/2564 3,510 380/544/DOC040621-04062021165742.pdf
76569 09/04/2564 เรื่อง ขอเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกยอดข้อมูลบัญชีภาครัฐ 447 523/521/หนังสือเวียนเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 765 รายการ
processing time 2.011 s