ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
57255 03/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology (สอบซ่อม) 125 234/43/ประกาศรายชื่อ Inter IT (ชำระเงิน).pdf
57252 03/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance (สอบซ่อม) 59 212/999/ประกาศรายชื่อ Adv Fin (ชำระเงิน).pdf
57218 03/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management (สอบซ่อม) 81 696/940/ประกาศรายชื่อ Adv Per (สอบซ่อม).pdf
56888 30/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 5/2563 1,218 891/845/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ e-cpp รุ่นที่ 5.63 (ไม่เป็นทางการ).pdf
56856 29/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology (ผู้มีสิทธิสำรอง) 175 767/17/ประกาศสำรองinterIt 8 คน.pdf
54200 24/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วัน เวลา และสถานที่สอบ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 3/2563 5,460 191/174/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ e-CPP รุ่นที่ 3 ปี 63 up.pdf
54198 24/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วัน เวลา และสถานที่สอบ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2/2563 3,936 736/54/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ e-CPP รุ่นที่ 2 ปี 63 up.pdf
54197 24/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วัน เวลา และสถานที่สอบ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1/2563 4,174 206/679/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ e-CPP รุ่นที่ 1 ปี 63.pdf
54790 24/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วัน เวลา และสถานที่สอบ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 4/2563 3,757 154/782/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ e-CPP รุ่นที่ 4 ปี 63 up.pdf
56420 21/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารัรบการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology 253 798/911/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Adv.IT ปี 63.1.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 732 รายการ
processing time 1.291 s