ข่าวประกวดราคา
No. Date News Title View Download
39104 17/01/2020 ประกาศราคากลาง โครงการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมของกรมบัญชีกลาง ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่ 133 125/723/ราคากลางขนย้าย 63.pdf
39103 17/01/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 86 644/114/องค์กรความเป็นเลิศ.pdf
38969 14/01/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงเรือน สำหรับรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58 289/862/DOC150120-15012020141514,0.pdf
38821 13/01/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 333 375/487/DOC130120-13012020140030.pdf
38600 08/01/2020 ประกาศร่าง TOR โครงการ "รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" 135 287/161/ประกาศร่าง TOR โครงการ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ.pdf
38193 27/12/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ดำเนินการขายเศษกระดาษ กล่องกระดาษชำรุด และเอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ 130 760/46/ประกาศ,0.pdf
37862 19/12/2019 ประกาศราคากลาง จ้างดาเนินโครงการ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 95 769/933/ราคากลาง.pdf
37861 19/12/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 223 523/472/แผน.pdf
37247 09/12/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 130 41/706/ยกเลิกกองบัญชี ค.2.pdf
37568 29/11/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 146 348/702/พ.ย.pdf
Record Display 1 to 10 from 529 Records
processing time 1.112 s