ข่าวประกวดราคา
No. Date News Title View Download
32453 30/10/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการสอบสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65 356/856/DOC011019-01102019161125.pdf
33450 11/10/2019 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 19 896/31/ราคากลาง.pdf
33448 11/10/2019 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ 30 811/73/TOR โครงการจัดทำระบบพัฒนา.pdf
33156 09/10/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน12,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 42 320/514/DOC101019-10102019093344,0.pdf
33155 09/10/2019 ประกาศราคากลาง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม 51 463/932/pdf กระดาษ,0.pdf
32360 30/09/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 532/100/เงินสวัสดิการ.pdf
32359 30/09/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อยเพื่อพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 187/673/รักษาย่อย.pdf
32358 30/09/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโครงการย่อย การจัดหาระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วย ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย(TDRGs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 35/490/รักษาพยาบาล.pdf
32357 30/09/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59 419/738/DOC300919-30092019192831.pdf
32353 30/09/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสื่อสารแบบ MPLS ขนาด 70 Mbps จำนวน 2 Link ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและตค่าจัางประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 878/354/MPLS.pdf
Record Display 1 to 10 from 512 Records
processing time 1.046 s