NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
17082 01/04/2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 66 417/703/ราคากลางค่าใช้จ่ายบัตรสวัสดิการ,0.pdf
17358 31/03/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 97 778/865/มีนาคม62.pdf
16898 29/03/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยาฯ 41 579/300/ประกาศผู้ชนะ TMT.pdf
16896 29/03/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้ง (Point of Sale : POS) เพื่อแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าฯ 40 764/471/ประกาศผู้ชนะ POS.pdf
17056 28/02/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 48 115/99/ปี-62.pdf
14221 25/02/2562 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(felfare) กรมบัญชีกลาง 203 902/679/ราคากลาง Welfare.pdf
13424 13/02/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 281 833/16/ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่อง ศทส..pdf
13423 13/02/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169 197/34/ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 62.pdf
13166 07/02/2562 ประกาศราคากลาง จ้างจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 288 109/918/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางม่อน.pdf
12794 04/02/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,055 459/111/DOC050219-05022019094008.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 446 รายการ
processing time 1.032 s