ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
36006 19/11/2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หลักสูตรของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 3 599/178/กลางบทเรียน.pdf
36003 19/11/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 274/316/แผนบทเรียน.pdf
34768 31/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อจ้างระหว่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 173 827/964/ประกาศผู้ชนะ 31-10-62.pdf
32453 30/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการสอบสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160 356/856/DOC011019-01102019161125.pdf
34454 28/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 81 288/270/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ.pdf
34177 22/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กรทอนิกส์ (e-market) 187 549/237/กระดาษ.pdf
33450 11/10/2562 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 68 896/31/ราคากลาง.pdf
33448 11/10/2562 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ 146 811/73/TOR โครงการจัดทำระบบพัฒนา.pdf
33156 09/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน12,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 141 320/514/DOC101019-10102019093344,0.pdf
33155 09/10/2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม 215 463/932/pdf กระดาษ,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 517 รายการ
processing time 1.058 s