การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
79647 18/04/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและพัฒนาระบบ Private Cloud ของกรมบัญชีกลาง ระยะที่ ๑ 7 357/303/ประกาศผู้ชนะ โครงการ Private Cloud ของกรมบัญชีกลาง .pdf
79078 09/04/2567 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง รายการระบบโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 338/227/TORล่าสุด.pdf
78775 03/04/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 7 รายการค่าปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 219/757/S0733001.PDF
77400 21/03/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงปฏิบัติในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 239/89/ประกาศผู้ชนะ จ.ที่ปรึกษาฯ.pdf
76714 18/03/2567 ประกาศกรมบัญชีกลางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม ชั้น ๗ รายการงานสถาปัตยกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 15 494/380/ประกาศผู้ชนะ เตชนทร์ กรุ๊พ.pdf
76300 13/03/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ห้องประชุม ๑ - ๒ ชั้น ๗ รายการค่าปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งที่ ๒ 27 1021/241/DOC031324-03132024153522.pdf
75750 06/03/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 696/222/14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.PDF
74965 29/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรม ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง รายการงานสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 672/495/S0700001.pdf
74367 15/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 51 966/3/10. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
73451 15/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 36 152/331/ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 29 เครื่.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 855 รายการ
processing time 1.933 s