ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การเสวนาในหัวข้อความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย แนวทางหรือวิธีการป้องกันการคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง 14/06/2562 52
ประชุมการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร (อสส.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 10/06/2562 36
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 07/06/2562 45
การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารจ่ายเงินภาครัฐ” 06/06/2562 24
การประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สถ. เพื่อรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ของ อปท. 06/06/2562 38
บงส. รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี 29/05/2562 67
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" 11/04/2562 345
นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง ศึกษาดูงาน ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 05/04/2562 166
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เยี่ยมชมการให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS 18/03/2562 247
การประชุม PEMNA Treasury Community of Practice Meeting 14/03/2562 100
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 249 รายการ
processing time 1.075 s