การแสดงผล C C C
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง 02/10/2563 389
การประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2563 01/10/2563 374
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/09/2563 356
พิธีปิด มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 28/09/2563 422
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2563 28/09/2563 294
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21/09/2563 440
ประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (The Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) ครั้งที่ 131 21/09/2563 306
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2563 17/09/2563 331
กรมบัญชีกลาง จัดพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 17/09/2563 382
กรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รางวัล 16/09/2563 412
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 404 รายการ
processing time 2.06 s