ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562 07/08/2019 83
การประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 02/08/2019 66
การประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 15/07/2019 117
การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการกำกับทุนหมุนเวียน 12/07/2019 28
โครงการประชุมชี้แจงรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10/07/2019 105
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 03/07/2019 94
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่เขต 2 01/07/2019 53
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562 27/06/2019 53
การประชุมเพื่อสัมภาษณ์ เรื่อง การบริหารจัดการด้านการงบประมาณ (Budgetary Governance) และการจัดทำงบประมาณเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Budgeting) 26/06/2019 58
การเสวนาในหัวข้อความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย แนวทางหรือวิธีการป้องกันการคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง 14/06/2019 95
Record Display 1 to 10 from 258 Records
processing time 1.162 s