ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
การประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 16/01/2019 27
การประชุมคณะโฆษกหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 14/01/2019 23
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2561 07/12/2018 149
การประชุมมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ครั้งที่ 1/2561 07/12/2018 37
ประชุมชี้แจง เรื่อง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง” 20/11/2018 462
งานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31/10/2018 169
การตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลางของรองปลัดกระทรวงการคลัง 26/10/2018 141
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561 05/10/2018 144
พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 28/09/2018 254
โครงการ “Startup ท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋ สมุทรปราการ” 25/09/2018 163
Record Display 1 to 10 from 235 Records
processing time 0.946 s