การแสดงผล C C C
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมบัญชีกลาง วันที่ 2 21/05/2567 30
สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ณ กรมบัญชีกลาง 20/05/2567 34
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง 20/05/2567 26
การสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมบัญชีกลาง 20/05/2567 83
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 หัวข้อวิชา "การบริหารเงินนอกงบประมาณ" "กระบวนการเรียนรู้ก่อนศึกษาดูงานในประเทศ" และเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเชิงพลวัต" 20/05/2567 15
การทดสอบ "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20/05/2567 19
กรมบัญชีกลางส่งมอบสิ่งของตามโครงการ “เหลือ - หนูขอ” 17/05/2567 45
กรมบัญชีกลางส่งมอบสิ่งของตามโครงการ “เติมรักเพื่อน้องสี่ขาช่วยเหลือสัตว์พิการและด้อยโอกาส” 17/05/2567 34
การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 17/05/2567 31
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 73 ปี 16/05/2567 17
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1322 รายการ
processing time 1.945 s