ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22/08/2562 10
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 22/08/2562 6
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562 14/08/2562 121
การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 09/08/2562 94
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2562 01/08/2562 65
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 25/07/2562 163
โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานใน GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 23/07/2562 113
การสัมมนา CoST Managers Workshop 2019 04/07/2562 195
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2562 04/07/2562 25
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 03/07/2562 70
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 328 รายการ
processing time 1.095 s