ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ... 09/01/2562 218
โฆษกกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์เรื่อง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย” 04/01/2562 122
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST committee) 17/12/2561 118