การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 11/2564 14/07/2564 114
การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Steering Committee) ครั้งที่ 1/2564 09/07/2564 87
การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 01/07/2564 69
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2564 30/06/2564 14
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ครั้งที่ 6/2564 24/06/2564 62
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 10/2564 23/06/2564 29
การประชุมคณะทำงานโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 22/06/2564 32
การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 16/06/2564 78
การประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและรัฐวิสาหกิจ ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 11/06/2564 51
การประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2564 04/06/2564 63
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 354 รายการ
processing time 1.407 s