Display Mode C C C
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ขายทอดตลาดประเภทหุ้น
No. Date News Title View Download
31475 20/09/2019 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ประเภทหุ้นสามัญหุ้นสามัญของบริษัท สุขุมวิท อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1,049 904/745/ประกาศกรมบัญชีกลาง_หุ้นสุขุมวิท.pdf
31473 20/09/2019 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ประเภทหุ้นสามัญหุ้นสามัญของบริษัท เอเวอร์กรีน อินดัสตรีส์ จำกัด 320 533/943/ประกาศกรมบัญชีกลาง_หุ้น EVER.pdf
31472 20/09/2019 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ประเภทหุ้นสามัญบริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีล กรุ๊ป จำกัด 321 36/380/ประกาศกรมบัญชีกลาง_หุ้น BNS.pdf
Record Display 1 to 3 from 3 Records
processing time 1.834 s