การแสดงผล C C C
การวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
40663 17/03/2566 บทความ - หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบี้ย 56
40660 17/03/2566 บทความ - การยกเว้นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า 34
40611 17/03/2566 บทความ - การให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเป็นสาระสำคัญในการดำเนินคดีปกครอง 27
40608 17/03/2566 บทความ - การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 55
23626 27/09/2565 เรื่องการนับเวลาราชการทวีคุณในพื้้นที่ประกาศกฎอัยการศึก 215
23625 27/09/2565 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด 127
23622 27/09/2565 เรื่อง เงื่อนไขการรับบำนาญพิเศษและสิทธิประโยชน์กรณีข้าราชการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 77
23621 27/09/2565 เรื่อง สิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญยุติเมื่อเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 94
23620 27/09/2565 เรื่อง การหักส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 189
08872 21/03/2565 เรื่อง มีสิทธิใช้น้ำแต่ไม่ยื่นเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดก็ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 145
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 31 รายการ
processing time 1.838 s