การแสดงผล C C C
การวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
23626 27/09/2565 เรื่องการนับเวลาราชการทวีคุณในพื้้นที่ประกาศกฎอัยการศึก 37
23625 27/09/2565 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด 21
23622 27/09/2565 เรื่อง เงื่อนไขการรับบำนาญพิเศษและสิทธิประโยชน์กรณีข้าราชการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 32
23621 27/09/2565 เรื่อง สิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญยุติเมื่อเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 19
23620 27/09/2565 เรื่อง การหักส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 20
08872 21/03/2565 เรื่อง มีสิทธิใช้น้ำแต่ไม่ยื่นเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดก็ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 104
08869 21/03/2565 เรื่อง ลูกจ้างประจำ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 85
90818 30/09/2564 การนำกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับในกรณีการกำหนดอายุความเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 261
90817 30/09/2564 อายุความการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีข้อมูลอันเป็นความผิดทางอาญา 137
90810 30/09/2564 สิทธิในการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกรณีกรมบัญชีกลางมีหนังสืองดจ่ายบำนาญและให้คืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิ 123
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 27 รายการ
processing time 1.621 s