การแสดงผล C C C
การวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
08872 21/03/2565 เรื่อง มีสิทธิใช้น้ำแต่ไม่ยื่นเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดก็ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 26
08869 21/03/2565 เรื่อง ลูกจ้างประจำ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 22
90818 30/09/2564 การนำกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับในกรณีการกำหนดอายุความเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 189
90817 30/09/2564 อายุความการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีข้อมูลอันเป็นความผิดทางอาญา 103
90810 30/09/2564 สิทธิในการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกรณีกรมบัญชีกลางมีหนังสืองดจ่ายบำนาญและให้คืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิ 85
61951 30/09/2563 "กรณีการใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาบังคับใช้" คดีหมายเลขแดงที่ ล.386/2563 431
61950 30/09/2563 "กรณีการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความ" คดีหมายเลขแดงที่ อ.30/2563 250
61949 30/09/2563 "กรณีผิดสัญญาลาศึกษา" คดีหมายเลขแดงที่ อ.1663/2559 224
61948 30/09/2563 "กรณีอายุความสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน" คดีหมายเลขแดงที่ อ.327/2561 213
61947 30/09/2563 "กรณีเปิดโอกาสให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานของตน" คดีหมายเลขแดงที่ อ.1168/2561 236
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 22 รายการ
processing time 1.687 s