การแสดงผล C C C
การวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61951 30/09/2563 "กรณีการใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาบังคับใช้" คดีหมายเลขแดงที่ ล.386/2563 300
61950 30/09/2563 "กรณีการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความ" คดีหมายเลขแดงที่ อ.30/2563 169
61949 30/09/2563 "กรณีผิดสัญญาลาศึกษา" คดีหมายเลขแดงที่ อ.1663/2559 138
61948 30/09/2563 "กรณีอายุความสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน" คดีหมายเลขแดงที่ อ.327/2561 129
61947 30/09/2563 "กรณีเปิดโอกาสให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานของตน" คดีหมายเลขแดงที่ อ.1168/2561 136
61946 30/09/2563 "กรณีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย" คดีหมายเลขแดงที่ อ.985/2560 195
61945 30/09/2563 "กรณีบุตรชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด" คดีหมายเลขแดงที่ อ.1732/2559 200
32320 30/09/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ.231/2549 1,939
32313 30/09/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ.191/2561 993
32307 30/09/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ.82/2560 632
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 17 รายการ
processing time 1.375 s