การแสดงผล C C C
การวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
90818 30/09/2564 การนำกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับในกรณีการกำหนดอายุความเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 16
90817 30/09/2564 อายุความการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีข้อมูลอันเป็นความผิดทางอาญา 8
90810 30/09/2564 สิทธิในการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกรณีกรมบัญชีกลางมีหนังสืองดจ่ายบำนาญและให้คืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิ 13
61951 30/09/2563 "กรณีการใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาบังคับใช้" คดีหมายเลขแดงที่ ล.386/2563 362
61950 30/09/2563 "กรณีการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความ" คดีหมายเลขแดงที่ อ.30/2563 193
61949 30/09/2563 "กรณีผิดสัญญาลาศึกษา" คดีหมายเลขแดงที่ อ.1663/2559 165
61948 30/09/2563 "กรณีอายุความสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน" คดีหมายเลขแดงที่ อ.327/2561 149
61947 30/09/2563 "กรณีเปิดโอกาสให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานของตน" คดีหมายเลขแดงที่ อ.1168/2561 168
61946 30/09/2563 "กรณีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย" คดีหมายเลขแดงที่ อ.985/2560 224
61945 30/09/2563 "กรณีบุตรชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด" คดีหมายเลขแดงที่ อ.1732/2559 233
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 1.4 s