การแสดงผล C C C
การฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
93157 26/10/2564 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ กค ๐๔๐๙/ว๑๐๖๘ ลว. ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 3,537 155/528/ว 1068 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน.pdf
93147 20/08/2564 แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๘๒ ลว. ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 969 215/431/ว 782.pdf
65913 26/11/2563 เอกสารประกอบการบรรยายแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 1,230 569/583/แนวปฏิบัติ การประเมินภายในองค์กร.pdf
65849 26/11/2563 วิดีโอบรรยายแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 24
64378 30/10/2563 คู่มือการใช้งา webex สำหรับการประชุมชี้แจงการประเมินภายในองค์กร 321 912/632/คู่มือการเข้าใช้งาน Webex.pdf
63373 19/10/2563 ลิงค์ลงทะเบียนเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ผ่านการประชุมออนไลน์ Webex ลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และกรมบัญชีกลางจะเมลแจ้งการเข้าร่วมประชุมภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุุลาคม ๒๕๖๓ 32
63384 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๖ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันศุกร์ที่ ๖ พ.ย. ๖๓) 271 883/305/รุ่น5.pdf
63383 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๕ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ย. ๖๓) 139 1014/163/รุ่น4.pdf
63381 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๓ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันอังคารที่ ๓ พ.ย. ๖๓) 182 372/390/รุ่น2.pdf
63379 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๒ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันจันทร์ที่ ๒ พ.ย. ๖๓) 121 563/1015/รุ่น1.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 59 รายการ
processing time 1.591 s