การฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
84592 22/12/2560 ไฟลเสียง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่น ๒ - ๑๕ ธ.ค. ๖๐ 874 564/584/ไฟล์เสียง ระเบียบพัสดุฯตรวจสอบภายใน รุ่น 2 -15 ธค.60.rar
84590 22/12/2560 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่น ๑ -๑๔ ธ.ค.๖๐ 329 374/615/ไฟล์เสียง ระเบียบพัสดุฯตรวจสอบภายใน รุ่น 1 -14 ธค.60.rar
83770 13/12/2560 เอกสารประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 1,178 145/573/การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,0.rar
77319 14/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 4 261 765/39/170830_part 4,0.mp3
77317 14/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 3 186 128/781/170830_part 3.mp3
77316 14/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 2 162 1019/283/170830_part 2,0.mp3
77315 14/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 1 182 256/763/170830_part 1.mp3
76670 07/09/2560 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 842 634/457/เอกสารบรรยาย.rar
76668 07/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในสำหรับระบบ e - Payment วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 4 137 690/580/บ่าย 2.mp3
76667 07/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในสำหรับระบบ e - Payment วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 3 88 817/702/บ่าย 1.mp3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 48 รายการ
processing time 1.725 s