การแสดงผล C C C
การฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
78353 29/03/2567 ประกาศกรมบัญชีกลางเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 5,089 533/125/ลงเว็บ.rar
64645 14/11/2566 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 4,483 1022/736/การพัฒนาความรู้ฯ.pdf
60909 05/10/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 4,116 1005/463/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ครั้งที่ 2-2566.rar
51443 27/06/2566 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 3,400 507/320/ว.368_compressed.pdf
47297 12/05/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 5,787 876/991/รายชื่อ 2 66 .rar
39930 15/03/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 6,358 288/648/รายชื่อผู้ผ่านการอบรม 2 66.rar
27804 23/11/2565 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 5,047 303/716/พัฒนาความรู้ 1 66.pdf
22941 14/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 6,471 587/162/ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2.rar
17644 08/07/2565 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ ครั้งที่ ๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๖๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 6,252 209/7/การพัฒนาความรูู้ ครั้งที่ 2 65 ว766 ลว 8 ก.ค. 65.pdf
17763 08/07/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 4,040 1001/704/รายชื่อ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 70 รายการ
processing time 1.906 s