การแสดงผล C C C
การฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
27804 23/11/2565 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1,816 303/716/พัฒนาความรู้ 1 66.pdf
22941 14/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 4,889 587/162/ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2.rar
17644 08/07/2565 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ ครั้งที่ ๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๖๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 5,722 209/7/การพัฒนาความรูู้ ครั้งที่ 2 65 ว766 ลว 8 ก.ค. 65.pdf
17763 08/07/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 3,176 1001/704/รายชื่อ.pdf
17751 08/07/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 1,538 415/633/รายชื่อ.rar
93157 26/10/2564 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ กค ๐๔๐๙/ว๑๐๖๘ ลว. ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 4,498 155/528/ว 1068 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน.pdf
93147 20/08/2564 แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๘๒ ลว. ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 1,351 215/431/ว 782.pdf
65913 26/11/2563 เอกสารประกอบการบรรยายแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 1,497 569/583/แนวปฏิบัติ การประเมินภายในองค์กร.pdf
65849 26/11/2563 วิดีโอบรรยายแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 32
64378 30/10/2563 คู่มือการใช้งา webex สำหรับการประชุมชี้แจงการประเมินภายในองค์กร 401 912/632/คู่มือการเข้าใช้งาน Webex.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 64 รายการ
processing time 1.733 s