การแสดงผล C C C
การฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
65913 26/11/2563 เอกสารประกอบการบรรยายแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 714 569/583/แนวปฏิบัติ การประเมินภายในองค์กร.pdf
65849 26/11/2563 วิดีโอบรรยายแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 15
64378 30/10/2563 คู่มือการใช้งา webex สำหรับการประชุมชี้แจงการประเมินภายในองค์กร 200 912/632/คู่มือการเข้าใช้งาน Webex.pdf
63373 19/10/2563 ลิงค์ลงทะเบียนเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ผ่านการประชุมออนไลน์ Webex ลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และกรมบัญชีกลางจะเมลแจ้งการเข้าร่วมประชุมภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุุลาคม ๒๕๖๓ 16
63384 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๖ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันศุกร์ที่ ๖ พ.ย. ๖๓) 208 883/305/รุ่น5.pdf
63383 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๕ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ย. ๖๓) 104 1014/163/รุ่น4.pdf
63381 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๓ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันอังคารที่ ๓ พ.ย. ๖๓) 142 372/390/รุ่น2.pdf
63379 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๒ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันจันทร์ที่ ๒ พ.ย. ๖๓) 87 563/1015/รุ่น1.pdf
63464 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๔ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันพุธที่ ๔ พ.ย. ๖๓) 96 181/789/รุ่น3.pdf
84592 22/12/2560 ไฟลเสียง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่น ๒ - ๑๕ ธ.ค. ๖๐ 1,130 564/584/ไฟล์เสียง ระเบียบพัสดุฯตรวจสอบภายใน รุ่น 2 -15 ธค.60.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 57 รายการ
processing time 1.429 s