CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
            สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๖๔ โดยมีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานคือ “คลังจังหวัดบุรีรัมย์” นับถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๖ คน ผู้ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดบุรีรัมย์คนแรกคือ รองอำมาตย์โท  ขุนพิบูลย์สมบัติ   โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๖๔ ถึง ปี พ.ศ.๒๔๖๖ และคลังจังหวัดบุรีรัมย์คนปัจจุบัน คือ นางสุภมาส ประภัสชัย  ดำรงตำแหน่งเป็นลำดับที่ ๓๖ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน
            ที่ตั้งสำนักงาน : เดิมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ มีที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่ทดแทนศาลากลางจังหวัดหลังเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) เลขทื่ ๑๑๕๙ เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นมา
            ภารกิจหลักของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ :
๑. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว 
สามารถตรวจสอบได้
๒.ให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงินการคลังการบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนผู้สนใจ
๓.ปฏิบัติราชการอื่นที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
Buriram Town Hall
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 72 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 106,261 คน)