CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
 
          1.ประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ประเมินผล รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ
          2.วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          3.บริหาร ติดตามและประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด
          4.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแลการจัดสรรรหัสผ่าน
          5.จัดทำแผนงานโครงการ และรายงานทางวิชาการของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
          6.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงินของทางราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
          7.พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด และยกเลิกรายการเอกสารในระบบ GFMIS
          8.ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ข่าย และกำกับดูแลควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
          9.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัดและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน GFMIS
        10.ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
        11.ตรวจสอบและเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ และควบคุมดูแลการกระทบยอดรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
        12.ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS และด้าน GPP
        13.งานนโยบายจากรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด/งานอื่น ๆ
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 61 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 151,468 คน)