ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 16/01/2561
LINE it! 270
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิจารณาเกณฑ์การประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ณ ห้องประชุม 313 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
รายการภาพ