พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560
ประกาศ ณ วันที่ 22/09/2560
LINE it! 328
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติบัตรในฐานะ “
เป็นบุคคลผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปี 2560 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย โดยคัดเลือกจากผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดไว้ อีกทั้งให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแก่
นักบริหารพัสดุดีเด่น จำนวน 12 ท่าน และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น จำนวน 21 ท่าน ณ ห้องประชุม 3 อาคารหอประชุม
ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560