การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ ณ วันที่ 08/05/2560
LINE it! 188
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เพื่อดำเนินการพิจารณาการจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และการขอแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. ... ในเรื่องวัตถุประสงค์และแหล่งรายได้ของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน
รายการภาพ