การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 2/2560
ประกาศ ณ วันที่ 06/01/2560
LINE it! 476
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเกณฑ์ การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย ด้านการบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านความรับผิดทางละเมิด โดยจะนำหลักเกณฑ์ข้างต้นเสนอคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 และหากคณะกรรมการฯ เห็นชอบ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ ให้ส่วนราชการทราบต่อไป
รายการภาพ