การประชุม Treasury Community of Practice (T-COP Meeting)
ประกาศ ณ วันที่ 19/08/2559
LINE it! 371
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศในกลุ่มสมาชิก Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) จำนวน 7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารโลก Ms. Leah April และ PEMNA Secretariat ในการเข้าร่วม Treasury Community of Practice (T-COP Meeting) ในหัวข้อ e- Procurement เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง โดยในที่ประชุมได้หารือในเรื่องของการจัดทำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย ระบบ e-GP e-Market  e-Catalog e- Bidding และการพิจารณาในด้านคุณภาพร่วมกับราคา Price Performance และร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ  โดยผู้แทนของแต่ละประเทศได้มีการซักถามถึงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะทำให้แต่ละประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของแต่ละประเทศเพื่อให้ได้รับสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ถือเป็นการประชุมหารือกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม PEMNA ครั้งที่สอง ที่มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมมากที่สุดตั้งแต่ดำเนินการมา หลังจากที่ได้จัดการประชุมหารือกับผู้แทนจาก State Treasury, Republic of Vietnam