อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต 1
ประกาศ ณ วันที่ 09/08/2559
LINE it! 363
นายมนัส  แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1 โดยมีนางสาวณัฐมนต์  จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1 และคลังจังหวัดในเขต 1 ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 9 สิงหาคม 2559  ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายทั้งด้านการทำงาน และการพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่ง (Smart) และคนดี (Integrity) เพื่อช่วยกันพัฒนากรมบัญชีกลางให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
 
รายการภาพ