การประชุมการกำหนดเพดานเงินสะสมสูงสุด
ประกาศ ณ วันที่ 04/08/2559
LINE it! 247
นายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมการกำหนดเพดานเงินสะสมสูงสุด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐเจ้าของทุนหมุนเวียน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เพื่อประชุมหารือกับทุนหมุนเวียนที่อยู่ในข่ายที่มีเงินสะสมเกินความจำเป็นตามสูตรการคำนวณจำนวนเงินสะสมสูงสุดสำหรับทุนหมุนเวียนไว้ใช้ในการดำเนินงาน โดยให้ทุนหมุนเวียนไปทบทวนข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบันและส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 
รายการภาพ