ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
01569 17/08/2561 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง สาหรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลัก ของกรมบัญชีกลาง 178 557/1022/ราคากลางซื้อเครื่อง สพบ..pdf
01565 17/08/2561 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเต (e-bidding) สาอร์ และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลัก ของกรมบัญชีกลาง 38 281/238/TOR ซื้อคอมพิวเตอร์ สพบ. ส.ค. 61.zip
01552 17/08/2561 ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Refernce : TOR) ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 5 คัน 131 806/964/TOR รถยนต์โดยสาร-ขนาด-12-ที่นั่ง  รถตู้ 5 คัน.pdf
01548 17/08/2561 ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Refernce : TOR ) ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52 250/254/TOR เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
00933 08/08/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,409 432/515/แผนปี 2562.pdf
01549 08/08/2561 ประกาศราคากลาง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน 39 1004/691/ราคากลาง PDF.pdf
01532 08/08/2561 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง 18 381/48/ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
00943 08/08/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 244 439/555/ประกาศ CCTV.pdf
00320 01/08/2561 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัย ของกรมบัญชีกลางและสานักงานคลังเขต 462 752/176/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง CCTV.pdf
00319 01/08/2561 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัย ของกรมบัญชีกลาง และสานักงานคลังเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 470 734/736/TOR CCTV.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 370 รายการ
processing time 0.642 s