ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
79703 11/10/2560 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 87 329/381/18.76 ล้าน.pdf
79562 10/10/2560 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 407 173/866/ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 61 จ้างทำความสะอาด.pdf
79561 10/10/2560 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อยการจ้างเพื่อพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 55 610/55/image0564.pdf
79453 09/10/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 441 615/556/image0562.pdf
78627 29/09/2560 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 563 858/1021/จัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ.pdf
79578 29/09/2560 ประกาศราคากลาง ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ 193 774/563/ราคากลาง-2-รายการ-Sumsung-307sQ7553a-บ.สหธรุกิจ-ใหม่.pdf
79576 29/09/2560 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 58 545/877/3. ราคากลางโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์.pdf
79573 29/09/2560 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 33 822/366/04_ราคากลาง_2561.pdf
78603 28/09/2560 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 328 586/713/4.เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำความสะอาด (2).pdf
78602 28/09/2560 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2561 578 694/1019/7.ตารางราคากลาง.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 256 รายการ
processing time 0.51 s