ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
96854 12/06/2561 ประกาศ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 549 219/788/ประกาศ.pdf
96851 05/06/2561 ประะกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด 83 1023/153/ราคากลาง.pdf
96830 31/05/2561 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 110 425/1010/พค61.pdf
96046 28/05/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก 421 480/863/ประกาศผู้ชนะ บางกอก เว็บ.pdf
95888 25/05/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 127 1002/158/ประกาศผู้ชนะพีค ไอเดีย.pdf
95884 25/05/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการระบบการจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการ โดยใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบ e-Form กรณีเดินทางไปราชการ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง 68 246/901/ประกาศผู้ชนะยิบอินซอย.pdf
95678 17/05/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 795 591/666/ขายทอดตลาด.pdf
93950 01/05/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการวางเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( EDC) เพิ่มเติม ภายใต้โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพ่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2560 391 183/1013/ผู้ชนะEDC.pdf
94313 30/04/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน เมษายน 2561 470 155/740/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
93578 26/04/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 264 335/248/ผู้ชนะระบบโสต.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 358 รายการ
processing time 0.579 s