ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
89209 19/02/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0 219/984/แผนพี่น้องดวง.pdf
88935 15/02/2561 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ 121 212/158/ผงหมึก.pdf
88878 15/02/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโคงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง 44 888/662/ประกาศทดแทนเครือข่าย.pdf
88834 14/02/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 51 270/878/ประกาศรถตู้ ครั้งที่ 3.pdf
88788 14/02/2561 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 12 96/553/ราคากลางรถตู้.pdf
88786 14/02/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 39 982/830/รถตู้.pdf
88835 13/02/2561 ประกาศราคากลาง จ้างจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรนักบริหารการเงิน การคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 27 52/67/ราคากลาง บงส. 5.pdf
88624 12/02/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 127 533/641/ประกาศโสตฯ,0.pdf
88685 12/02/2561 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์เพื่อเเพิ่มประสิทิภาพในการพัฒนาบุคลากร 48 734/229/ราคาากลาง โสต (2).pdf
88521 09/02/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 237 130/188/แผน.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 314 รายการ
processing time 0.549 s