ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
93167 20/04/2561 ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินโครงการวางเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)เพิ่มเติม ภายใต้โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 0 500/194/ราคากลางEDC252ล้าน.pdf
93119 20/04/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา ตามบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 11 56/243/ประกาศผู้ชนะยา.pdf
92926 18/04/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 169 717/931/EDC.pdf
92717 11/04/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาพัฒนานโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแผนบริหารความต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก 43 50/671/ประกาศผู้ชนะ 4.5ล้าน.pdf
92620 09/04/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน โดยวิธีคัดเลือก 56 337/424/ประกาศผู้ชนะ 24 ล้าน.pdf
92578 09/04/2561 ประกาศราคากลาง โครงการระบบการจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบ e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ 30 167/1010/ราคากลาง eForm.pdf
92265 03/04/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 378 7/961/แผน,0.pdf
92579 02/04/2561 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด 24 849/709/ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ทีปรึกษา 1 คน และ ลูกจ้าง 6 คน.pdf
92200 30/03/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ ประจำเดือน มีนาคม 2561 190 904/163/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค 61.pdf
91774 28/03/2561 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง (จัดซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงเรือนสำหรับรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 413 489/217/TOR_เครื่่อง_Gen_ส่ง_สล,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 348 รายการ
processing time 0.621 s