ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล