CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
28920 13/08/2562 โครงการฝึกอบรมการอ่านรายงานงบทดลองระบบ GFMIS เชื่อมโยงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 11
27917 25/07/2562 ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8/2562 5
27021 15/07/2562 โครงการฝึกอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 เชื่อมโยงกับระบบ GFMIS" 11
26506 08/07/2562 คระกรรมการประชารัฐสวัสดิการ 0
26504 08/07/2562 คลังความรู้คุณธรรม จริยธรรม 0
26502 08/07/2562 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 0
26501 08/07/2562 ประกาศกรมประมง 0
26499 08/07/2562 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบันาญ 0
26494 08/07/2562 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 0
26489 08/07/2562 พร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 267 รายการ
processing time 1.062 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 116 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 142,211 คน)