CGD Internet
การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
60746 15/09/2563 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 0
- 27/08/2563 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00น. อาคาร 1 (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 2
59009 14/08/2563 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ว377 ลว 14 ส.ค.63 19
59008 14/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ว.135 ลว 14 ส.ค.63 15
56148 16/07/2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว121 ลว 10 ก.ค.63 16
56144 16/07/2563 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ว290 ลว 26 มิ.ย.63 18
56143 16/07/2563 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ว303 ลว 3 ก.ค.63 16
55602 13/07/2563 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ว.281 ลว 19 มิ.ย.63 11
54268 25/06/2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว106 ลว 10 มิ.ย.63 6
54264 25/06/2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว100 ลว 29 พ.ค.63 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 360 รายการ
processing time 1.229 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 136 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 198,637 คน)