CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
35219 07/11/2562 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 1
35218 07/11/2562 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน 1
34965 05/11/2562 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล "คลังความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" (คลังที่ 1) 1
34422 28/10/2562 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7
32606 03/10/2562 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 2
32602 03/10/2562 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2
32600 03/10/2562 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล "ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ครั้งที่ 10 0
32599 03/10/2562 ขอส่งข่าวแจกเพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน 1
32598 03/10/2562 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน 0
32597 03/10/2562 สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 309 รายการ
processing time 1.105 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 125 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 157,965 คน)